O FIRMIE
 

 

 


Firma REMAR specjalizuje się w produkcji opakowań tekturowych oraz sprzedaży materiałów opakowaniowych.

Produkujemy szeroką gama opakowań tekturowych:

• Pudełka klapowe z tektury 3 i 5 warstwowej, klejone lub zszywane z nadrukiem lub bez
• Pudełka fasonowane / sztancowane, wykonywane za pomocą wykrojnika wg życzenia klienta
• Pudełka o różnych wymiarach - kartoniki jednostkowe,duże pudełka zbiorcze oraz konstrukcje niestandardowe
• wyposażone pudeł, różnego rodzaju kratownice, przekładki lub inne elementy galanteryjne

Zapraszamy do współpracy.

   OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

   

  § 1. Postanowienia ogólne

   

 1. Warunki Handlowe (dalej zwane: „OWH”) określają zasady współpracy pomiędzy firmą REMAR produkującej opakowania z tektur zwanym dalej „Dostawcą” a podmiotem zamawiającym opakowania u Dostawcy, zwanym dalej „Odbiorcą”, wspólnie zwanymi dalej „stronami”.

 2. Przy współpracy pomiędzy stronami wyklucza się stosowanie jakichkolwiek wzorców umów innych niż niniejsze OWH.

 3. Zawarcie umowy następuje na podstawie pisemnego zamówienia Odbiorcy. Umowa zostaje zawarta, jeśli Dostawca powiadomi Odbiorcę o przyjęciu jego zamówienia.

 4. Zawarcie umowy dostawy / sprzedaży jest jednoznaczne z akceptacją przez obie strony Warunków Handlowych określonych w niniejszym dokumencie.

 5. W przypadku wycofania zamówienia w całości lub częściowo, Odbiorca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów poniesionych przez Dostawcę związanych z realizacją tego zamówienia.

 

  § 2. Oferty, wzorce, cenniki

 

 1. Oferta stanowi pisemną propozycję określającą cenę, warunki płatności i warunki dostawy towaru, którego ilość i charakterystyka jest opisana w ofercie i załącznikach do tej oferty, a pozostałe warunki w niniejszym dokumencie.

 2. Wzorce i próbki wystawiane przez Dostawcę mają wyłącznie charakter materiałów poglądowych i wystawowych.

 3. Dostawca będzie uprawniony do naliczenia opłaty z tytułu poniesionych kosztów związanych z przygotowaniem wzoru chyba, że stony ustalą inaczej.

 4. Oferty, reklamy, cenniki i inne ogłoszenia o towarach oferowanych przez Dostawcę mają charakter wyłącznie informacyjny.

   

  § 3. Cena

   

 1. Ceny wskazane w ofercie uwzględniają koszt transportu opakowań do miejsca uzgodnionego pomiędzy stronami chyba, że strony ustalą inaczej. Ceny nie obejmują podatku VAT.

 2. Zmiana miejsca dostawy opakowań przez Odbiorcę lub zlecenie dostaw częściowych skutkować będzie korektą uzgodnionej ceny i wymaga akceptacji obu Stron.

 3. Cena ustalona przez Strony może podlegać renegocjacji w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących istotną zmianę w kosztach produkcji, w szczególności w zakresie: kosztów surowców, energii, siły roboczej, cen papieru EUWID, kursu walut, w szczególności EURO.

 

  § 4. Warunki Dostawy

   

 1. Dostawca może przyjąć zamówienie w całości lub w części.

 2. Termin realizacji wynosi 7-10 dni roboczych chyba, że strony ustalą inaczej. Termin będzie każdorazowo potwierdzony przez Dostawcę,

 3. Odbiorca ma obowiązek przyjąć zamówiony towar w terminie nie później niż 7 dni roboczych od daty potwierdzonej gotowości przez Dostawcę. Po upływie powyższego terminu Dostawca będzie uprawniony do naliczenia kosztów związanych z magazynowaniem towaru w wysokości 15 PLN netto/dzień za jedno miejsce paletowe. Zasada ta nie obowiązuje w przypadku, kiedy strony ustaliły utrzymywanie stanów magazynowych dla Odbiorcy.

 4. Dostawca może ustalić z Odbiorcą indywidualne stany magazynowe dla poszczególnych opakowań, przy czym rotacja tych opakowań wynosi max 3 miesiące. W przypadku opakowań nierotujących Odbiorca ma obowiązek nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia, odebrać magazynowane opakowania. Po upływie powyższego terminu Dostawca będzie uprawniony do naliczania kosztów związanych z magazynowaniem towaru w wysokości 15 PLN netto/dzień za jedno miejsce paletowe.

 5. Ze względu na zautomatyzowanie produkcji towarów, niektóre egzemplarze wyprodukowanych towarów mogą być wadliwe. Strony ustalają tolerancję 3% wadliwych egzemplarzy, dla każdego zamówienia, bez prawa Odbiorcy do zmiany ceny ustalonej za dane zamówienie.

 6. Dostawca nie zapewnia całkowitej identyczności kolorów papierów na zamówionych towarach. Ponadto Dostawca zastrzega dopuszczalną tolerancję +/-8% w gramaturze tektury użytej do produkcji opakowania oraz +/- 12% wartości ECT.

 7. Dostawca dostarczy Odbiorcy opakowania w ilościach uzgodnionych indywidualnie między stronami, z zastrzeżeniem prawa do możliwych rozbieżności ilościowej zgodnie z tolerancjami produkcyjnymi:

   

  - do 500 sztuk +/-10%,

  - do 5 000 sztuk +/-8%,

  - do 10 000 sztuk +/-5%

  - powyżej 10 000 sztuk +/-3%

   

 8. Powyższe liczby odnoszą się oddzielnie do każdego typu/rodzaju opakowania i każdej dostawy.

 9. Ilość opakowań na palecie zawarta w ofercie handlowej jest ilością orientacyjną, która może ulec zmianie.

 10. Dostawca dostarczy Odbiorcy opakowania o wymiarach uzgodnionych indywidualnie między stronami, z zastrzeżeniem prawa do możliwych rozbieżności zgodnie z tolerancjami produkcyjnymi:

   

  - do 50mm +/- 4%

  - 50-100mm +/- 3%

  - 100-500mm +/- 2%

  - powyżej 500mm +/- 1%

   

 11. Dostawca zobowiązuje się dołożyć staranności, aby zamówiony towar został dostarczony Odbiorcy bez opóźnienia. Opóźnienia w dostawie towarów nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń Odbiorcy wobec Dostawcy, w szczególności roszczeń o odszkodowanie bądź o odstąpienie od umowy.

 12. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Dostawcę nastąpiła wskutek siły wyższej, Odbiorcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu szkody wynikłej z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania.

 13. Dostawca ma obowiązek poinformowania Odbiorcę o zdarzeniach określanych mianem siły wyższej, które spowodowały niemożność realizacji dostawy. Zalicza się do nich m.in. niezawinione przez Dostawcę zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu, ograniczenia spowodowane zarządzeniem władz, klęską żywiołową, strajkami, brakiem energii elektrycznej itp.

 14. W przypadku istnienia po stronie Odbiorcy przeterminowanych płatności, nieuregulowania odsetek za opóźnione płatności bądź w razie otrzymania przez Dostawcę wiadomości o pogorszeniu się sytuacji finansowej Odbiorcy, w sposób mogący negatywnie wpłynąć na wykonanie zobowiązań przez Odbiorcę wynikających z zawartej pomiędzy stronami umowy, realizacja kolejnych zamówień może zostać wstrzymana do czasu dokonania stosownych płatności bądź zabezpieczenia płatności w sposób uzgodniony przez Dostawcę.

   

  § 5. Warunki płatności.

 

 1. Termin zapłaty za otrzymany towar jest ustalany indywidualnie.

 2. Odbiorca staje się właścicielem zamówionego towaru w momencie całkowitej i terminowej zapłaty za towar. Dostawca zastrzega sobie prawo własności rzeczy sprzedanej w rozumieniu treści przepisu art. 589 kodeksu cywilnego.

 3. Za każdy dzień opóźnienia w płatnościach zostaną Odbiorcy naliczone odsetki ustawowe.

 4. Dostawca może wstrzymać realizację zamówień w przypadku zalegania przez Odbiorcę z terminową zapłatą którejkolwiek z faktur.

 5. Pozostałe warunki płatności określa oferta cenowa.

   

  § 6. Palety

   

 1. Dostawca prowadzi systemowy rejestr obrotu paletami, które podlegają zwrotowi. Rejestr ten

  zawiera informację dotyczącą ilości, rodzaju palet oraz odnosi się do każdego dokumentu dostawy.

 2. Na prośbę Odbiorcy Dostawca przedstawi aktualne saldo Odbiorcy.

 3. Zwroty palet każdorazowo będą uzgadniane przez Odbiorcę z Dostawcą. Przy zwrocie palet Odbiorca jest zobowiązany do przekazania Dostawcy dokumentu magazynowego potwierdzającego ilość i rodzaj zwracanych palet. Odbiorca zobowiązany jest do zwrotu palet w ilości wcześniej otrzymanej od Dostawcy. W przypadku braku zwrotu palet w uzgodnionym przez strony terminie, Odbiorca zostanie obciążony równowartością niezwróconych palet w wysokości netto:

   

  - 20 PLN – paleta 1200x800

  - 25 PLN – paleta 1200x1000

  - 35 PLN – paleta EURO

 

  § 7. Narzędzia, Projekty

   

 1. Koszty przygotowania opakowań (klisz oraz wykrojników) pokrywa Odbiorca. Wyjątek stanowią indywidualne ustalenia zawarte w ofercie.

 2. W przypadku zużycia przedmiotowych narzędzi Dostawca jest upoważniony do ich utylizacji oraz ponownego wykonania narzędzi na własny koszt, których stanie się właścicielem.

 3. W przypadku, gdy Odbiorca nie zamówi danego rodzaju opakowania w okresie 6 miesięcy od ostatniej jego produkcji Dostawca będzie upoważniony do utylizacji narzędzi służących do jego wytworzenia.

 4. Wszystkie rysunki techniczne i projekty graficzne wykonane przez Dostawcę są jego własnością.

   

  § 8. Opakowania do kontaktu z żywnością

   

  Opakowania produkowane przez Dostawcę nie są przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

   

  § 9. Reklamacje

   

 1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać Dostawcy niezwłocznie w formie pisemnej z określeniem dokładnej przyczyny reklamacji, tj. dokładnego opisu wady wraz z załączonymi zdjęciami/wzorami opakowań oraz podaniem danych umożliwiających identyfikację danej dostawy, takich jak: - nazwa opakowania - nr WZ lub F/VAT - data dostawy - numer zamówienia

 2. W przypadku reklamacji ilościowych Odbiorca powinien zgłosić ten fakt w dniu dostawy.

 3. W przypadku reklamacji jakościowych zgłoszenie reklamacji należy złożyć niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż 7 dni od daty dostawy. Odbiorca winien spisać w tym przedmiocie protokół reklamacyjny i przesłać go mailem Dostawcy.

 4. W przypadku reklamacji wynikających ze szkód powstałych w czasie transportu zgłoszenie reklamacji należy złożyć najpóźniej w dniu rozładunku towaru. Konieczne jest także umieszczenie przez Odbiorcę adnotacji na liście przewozowym o rodzaju szkody w zakupionym towarze (stwierdzenie braku lub uszkodzenia). Adnotacja na liście przewozowym musi zostać podpisana przez kierowcę, który dostawę zrealizował.

 5. Nie podlega reklamacji dostawa, w której ilość wad nie przekracza 3% ilości dostawy.

 6. Zasadność reklamacji zostanie zbadana przez Dostawcę w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od daty jej zgłoszenia chyba, że załatwienie reklamacji uzależnione jest od decyzji niezależnych rzeczoznawców.

 7. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji, Odbiorca obowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.

 8. Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych wyżej terminach powoduje utratę przez Odbiorcę prawa do reklamacji.

 9. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku towaru ani za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem towaru przez Odbiorcę.

 10. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Dostawca może, według swego uznania albo wymienić towar na nowy, wolny od wad lub uzgodnić inne rozwiązanie akceptowalne przez obie strony.

 11. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się dalszych rekompensat.

 12. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje biegu terminu zapłaty za dostarczony towar.

   

  § 10. Postanowienia końcowe

   

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWH mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.

 2. Obie strony będą dążyły do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi OWH. Spory, jakie mogą powstać na tle wykonania OWH podlegają jurysdykcji sądów polskich, rozstrzygał je będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Dostawcy według stanu na dzień wytoczenia powództwa.

 3. Odbiorca wyłącza niniejszym stosowanie własnych warunków zakupu bądź sprzedaży przy wykonywaniu umowy z Dostawcą.

 4. W przypadku rozbieżności w treści postanowień zawartych w umowie/ofercie a niniejszymi OWH uznaje się, iż postanowienia zawarte w umowie/ofercie handlowej są nadrzędne do OWH.